Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1 [postanowienia ogólne]

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej regulaminem, wprowadza się w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1) i ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin dotyczy portalu internetowego działającego pod adresem winkler.clinic , zwanego dalej portalem.

3. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na portalu. Użytkownik zgadza się na wprowadzone i opublikowane zmiany regulaminu poprzez korzystanie z portalu.

4. Portal może wymagać okresowego wyłączenia w całości lub w części, w tym zaprzestania świadczenia usług wskazanych w § 2 ust. 1 w razie konieczności prowadzenia prac serwisowych lub podobnych.

5. Na potrzeby regulaminu poprzez usługodawcę należy rozumieć Piotra Winklera prowadzącego Specjalistyczną Praktykę Neurochirurgiczną w Poznaniu (61-144) przy ul. B. Krzywoustego 114, NIP: 666-129-89-33, telefon: 602 558 878, e-mail: piotrwinkler@me.com, a przez usługobiorcę lub użytkownika należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

§ 2 [usługi świadczone drogą elektroniczną]

1. Z wykorzystaniem portalu świadczone są następujące usługi:

a) bloga,
b) zapoznania się z innymi treściami i materiałami,
c) wtyczki Facebook,
d) formularza kontaktowego w zakładce kontakt,
e) wstępnej kwalifikacji do operacji/zabiegu.

2. Korzystanie z usług portalu wymaga dostępu do Internetu oraz przeglądarki umożliwiającej odczyt portalu.

§ 3 [zawarcie i rozwiązanie umowy]

1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje:

a) w przypadku usługi wskazanej w § 2 ust. 1 lit. a) – z momentem kliknięcia w konkretny artykuł blogowy lub zakładkę blogową,
b) w przypadku usługi wskazanej w § 2 ust. 1 lit. b) – z momentem kliknięcia w daną treść lub rozpoczęcia zapoznania się z nią w inny sposób,
c) w przypadku usługi wskazanej w § 2 ust. 1 lit. c) – z momentem kliknięcia we wtyczkę Facebook,
d) w przypadku usługi wskazanej w § 2 ust. 1 lit. d) – z momentem rozpoczęcia wprowadzania danych do formularza kontaktowego,
e) w przypadku usługi wskazanej w § 2 ust. 1 lit. e) – z momentem rozpoczęcia wypełniania przez pacjenta ankiety dostępnej w zakładce „wstępna kwalifikacja”.

2. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez podania przyczyny, co pozostaje bez wpływu na inne umowy zawarte przez strony.

3. Zawarcie i rozwiązanie jakiejkolwiek umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanej wyżej jest bezpłatne.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną równoznaczne jest z żądaniem jej natychmiastowego rozwiązania.

5. Usługodawca może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazaną w § 2 ust. 1 lit. a) – e) w przypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu lub w przypadku konieczności wykonania prac serwisowych bądź podobnych.

§ 4 [zachowania zakazane i wyłączenia]

1. Zakazane jest w szczególności: korzystanie z portalu niezgodnie z regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem bądź zasadami współżycia społecznego, korzystanie z portalu celem rozpowszechniania niemoralnych, w tym obraźliwych lub ksenofobicznych treści, korzystanie z portalu celem promocji lub reklamy własnych usług bądź towarów albo rozsyłania informacji handlowych, kopiowanie lub w jakikolwiek inny sposób utrwalanie bądź rozpowszechnianie artykułów blogowych lub innej treści bez pisemnej lub mailowej zgody usługodawcy, powoływanie się lub rozpowszechnianie artykułów blogowych bez wskazania źródła lub autora.

2. Usługodawca nie odpowiada za zachowanie użytkowników oraz osób trzecich, niezależnie od innych wyłączeń prawem przewidzianych. Usługodawca nie odpowiada również za funkcjonalność Facebook’a.

3. Wszelkie treści, w tym blogowe, nie stanowią jakiejkolwiek formy udzielania świadczeń zdrowotnych i nie mogą być podstawą odpowiedzialności usługodawcy.

§ 5 [reklamacja]

1. Użytkownik może w każdej chwili złożyć mailową reklamację dotyczącą usług wskazanych w § 2 ust. 1.

2. W celu złożenia reklamacji użytkownik powinien w treści maila wskazać problem oraz dane umożliwiające identyfikację użytkownika oraz udzielenie odpowiedzi (konieczne jest podanie przynajmniej adresu e-mail).

3. Reklamację usługodawca rozpatruje w terminie 14 dni, przesyłając użytkownikowi odpowiedź drogą e-mailową. Brak odpowiedzi w tym terminie skutkuje uznaniem reklamacji za zasadną.

§ 6 [postanowienia końcowe]

1. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Ochronę danych osobowych reguluje polityka prywatności oraz polityka ochrony danych osobowych.