Informacje dla konsumenta

Jeżeli wyrażasz wolę zawarcia umowy na odległość (przez Internet) w przedmiocie wstępnej kwalifikacji do operacji/zabiegu dostępnej za pośrednictwem zakładki „wstępna kwalifikacja” informujemy Ciebie, że:

1. usługodawcą jest Piotr Winkler prowadzący Specjalistyczną Praktykę Neurochirurgiczną w Poznaniu (61-144) przy ul. B. Krzywoustego 114, NIP: 666-129-89-33, telefon: +48 602 558 878, e-mail: piotrwinkler@me.com;

2. przedmiotem usługi jest wstępna kwalifikacja do ewentualnej operacji lub zabiegu, tj. wstępna diagnoza lekarska stanowiąca formę świadczenia zdrowotnego; decydując się na zamówienie usługi wstępnej kwalifikacji wyrażasz jednocześnie zgodę na udzielenie Tobie świadczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o prawach pacjenta;

3. możesz kontaktować się z nami poprzez dane kontaktowe wskazane w pkt 1;

4. wszelkie reklamacje lub uwagi możesz zgłaszać na dane kontaktowe wskazane w pkt 1;

5. łączne wynagrodzenie za wykonanie usługi wstępnej kwalifikacji wynosi 200 zł, chyba że dysponujesz kodem promocyjnym; wtedy łączne wynagrodzenie należy pomniejszyć o wartość tego kodu;

6. w przypadku porozumiewania się z nami na odległość, np. poprzez e-maila lub telefon, ponosisz tego koszty wg cennika Twojego operatora;

7. zapłata wynagrodzenia, o którym stanowi pkt 5 następuje z wykorzystaniem usługi płatniczej Przelewy24.pl, Paypal lub Stripe, stanowiącej formę płatności za pośrednictwem operatora szybkich przelewów; płatność może mieć formę szybkiego przelewu lub zapłaty kartą płatniczą; płatność następuje w końcowej fazie wypełniania ankiety w ramach „wstępnej kwalifikacji”;

8. wstępna kwalifikacja zostanie zrealizowana niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności za usługę, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia tej płatności;

9. wynik (wraz z diagnozą) wstępnej kwalifikacji zostanie Tobie przekazany w formie mailowej lub telefonicznej, na wskazane przez Ciebie dane kontaktowe;

10. masz prawo odstąpić od umowy w przedmiocie wstępnej kwalifikacji w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia (tj. skutecznego dokonania płatności) bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, chyba że umowa zostanie z pełni wykonana za wyraźną Twoją zgodą – będziesz o tym poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że możesz zrezygnować z prawa do odstąpienia od umowy na wypadek wykonania umowy przez usługodawcę; w przypadku jednak, gdy umowa nie zostanie w pełni wykonana, a w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy złożysz oświadczenie o odstąpieniu od umowy, to obowiązek zapłaty przez Ciebie za spełnione przez usługodawcę świadczenie dotyczy wykonanej części świadczenia (proporcjonalnie do wykonanej części umowy, z uwzględnieniem umówionego wynagrodzenia); ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona Tobie niezwłocznie;

11. do wykonania prawa odstąpienia od umowy wystarcza, że przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy wyślesz listownie lub mailowo usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od danej umowy; po otrzymaniu Twojego oświadczenia, usługodawca niezwłocznie potwierdza, przynajmniej mailowo, otrzymanie tego oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

12. usługodawca zobowiązany jest do wykonania umowy zgodnie z aktualną wiedzą medyczną;

13. umowa w przedmiocie wstępnej kwalifikacji zostaje zawarta na czas dokonania diagnozy lekarskiej w oparciu o przesłane przez Ciebie informacje i dokumenty;

14. jedynym Twoim zobowiązaniem wynikającym z umowy w przedmiocie wstępnej kwalifikacji jest zapłata umówionego wynagrodzenia;

15. przesłane przez Ciebie informacje i dokumenty za pośrednictwem zakładki „wstępna kwalifikacja” podlegają zabezpieczeniom informatycznym które mają na celu nawiązywanie zaszyfrowanych połączeń między witryną, a serwerem. Dane osobowe, podane przez Ciebie na naszych stronach, są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL;

16. prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie oraz Unii Europejskiej; właściwymi sądami są polskie sądy powszechne;

17. masz możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu – więcej pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php ; możesz także skorzystać z unijnej platformy ODR (internetowe rozstrzyganie sporów) – więcej pod adresem: internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.