Klauzula informacyjna dla użytkownika portalu (art. 13 RODO)

Klauzula informacyjna dla użytkownika portalu (art. 13 RODO)

Szanowny Użytkowniku!

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją o przysługujących Tobie uprawnieniach z związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz z Polityką prywatności i Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.

Informujemy, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres IP.

Administratorem (ADO) Twoich danych jest lek. med. Piotr Winkler, Specjalistyczna Praktyka Neurochirurgiczna Piotr Winkler w Poznaniu (61-144), ul. B. Krzywoustego 114, NIP: 666-129-89-33 , numer telefonu: 602 558 878, adres e-mail: piotrwinkler@me.com.

Informujemy także, że:

 • ADO nie powołuje inspektora ochrony danych osobowych;
 • ADO nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych;
 • ADO nie przetwarza Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje ich profilowania;
 • Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz ewentualnie reklamacji;
 • podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: w przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną i rozpatrywania reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w przypadku skorzystania z wtyczki Facebook lub Instagram – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz ewentualnie ze względu na niezbędność dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • ADO przetwarza wskazane wyżej dane, które są zwykłymi danymi osobowymi w rozumieniu RODO;
 • Twoje dane osobowe mogą być przekazywane osobom lub podmiotom współpracującym z ADO, a w razie potrzeby także uprawnionym organom;
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wynikającego z celu przetwarzania, lecz nie dłużej niż przez czas prawem przewidziany;
 • podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do realizacji ww. celów;
 • Państwa dane są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa.

Realizując obowiązek informacyjny wskazujemy, że macie Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym także uzyskania kopii przetwarzanych danych,
 • sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacjach przewidzianych w art. 18 ust. 1 RODO,
 • usunięcia danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacjach przewidzianych w art. 21 ust. 1 RODO,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli była udzielona, co nie wpływa na legalność dotychczasowego przetwarzania,
 • wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Wszelkie uprawnienia należy wykonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listu poleconego. ADO zobowiązany jest na mocy art. 12 ust. 3 RODO do poinformowania Państwa, także drogą elektroniczną, o realizacji zgłoszonego przez Państwa żądania.